Ochrana dat

V následující části bychom vás rádi informovali o uložených datech a jejich použití při návštěvě našich stránek a zasílání e-mailů:


Abychom chránili vaše práva, přijali jsme technická a organizační opatření a také jsme zajistili dodržování předpisů o ochraně údajů externími poskytovateli služeb, kteří se této nabídky účastní. Vaše údaje mohou být zpracovávány pouze v rozsahu, v jakém to umožňují zvláštní zákony nebo s poskytnutím vašeho souhlasu.
Pokud jsou osobní údaje shromažďovány, zpracovávány nebo používány při užívání webové stránky www.freyung-grafenau.de, provádí se to na základě obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), federálního zákona o ochraně údajů (BDSG), Bavorského zákona o ochraně údajů (BayDSG), jakož i zákona o telemediích (TMG) a dalších doplňujících obecných předpisů o ochraně údajů.


Osobní údaje jsou všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Osoba je považována za identifikovatelnou, pokud může být identifikována přímo nebo nepřímo, zejména přidělením identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, které vyjadřují fyzické, fyziologická, genetická, psychologická, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby. To zahrnuje např. informace, jako je vaše skutečné jméno, adresa nebo telefonní číslo.


Náš web je v zásadě k dispozici všem uživatelům bez shromažďování osobních údajů. Pokud existuje možnost zadat osobní údaje na webové stránce www.freyung-grafenau.de, provádí se to dobrovolně.


Vaše osobní údaje používáme pouze k tomu, abychom vám poskytli přístup k našim službám, které vyžadují registraci nebo k poskytování a případně fakturaci. Vaše osobní údaje budou vyžádány, zpracovány a použity pouze v rozsahu nezbytném pro účely smlouvy.


Protože přenos informací na internetu není zcela bezpečný, nelze vyloučit, že třetí strany mohou přenášená data zachytit nebo změnit. Měly by se proto používat ve věcech, které vyžadují zvláštní důvěrnost jiné typy jejich zprostředkování.
 

Obecná informace

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby

Okresní úřad Freyung-Grafenau
Administrativní budova Königsfeld (hlavní budova)
Grafenauer Str. 44
94078 Freyung


Telefon: +49 8551 57-0
Fax: +49 8551 57-244
E-Mail: info@landkreis-frg.de
Internet: https://www.freyung-grafenau.de

 

Kontaktní údaje úředního pověřence pro ochranu údajů

Úředník ochrany údajů okresního úřadu Freyung-Grafenau
Martina Fuchs
Okres Freyung-Grafenau
Poštovní adresa: Wolfkerstraße 3, 94078 Freyung
Telefon: +49 8551 57-343
E-Mail: datenschutz@landkreis-frg.de

 

Účely a právní podklady zpracování osobních údajů

Účelem zpracování je splnit veřejné úkoly, které nám zákonodárce uložil, zejména informovat veřejnost. Pokud není uvedeno jinak, právní podklad pro zpracování vašich údajů vyplývá z čl. 4 odst. 1 bavorského zákona o ochraně údajů (BayDSG) ve spojení s čl. 6 odst. 1 UAbs. 1 písm. E obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). V souladu s tím jsme oprávněni zpracovat data potřebná k provedení úkolu, který je v naší odpovědnosti.


Příjemci osobních údajů


Technický provoz našich systémů pro zpracování dat provádí společnost Freunde der guten Idee GmbH.


V případě potřeby budou vaše údaje předány odpovědným kontrolním orgánům a auditu za účelem uplatňování příslušných kontrolních práv.


Aby se předešlo ohrožení bezpečnosti informačních technologií, mohou být data elektronicky předávána Státnímu úřadu pro bezpečnost informačních technologií a tam zpracovávána na základě čl. 12 a násl. Bavorského zákona o E-Governmentu.


Doba uchovávání osobních údajů


Vaše data budou uložena pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění úkolu v souladu se zákonnými lhůtami pro uchovávání.


Vaše práva


Pokud zpracováváme osobní údaje o vás, máte jako subjekt údajů následující práva:


• Máte právo na informace o svých osobních (uložených) údajích (čl. 15 GDPR).
• Pokud jsou osobní údaje zpracovány nesprávné, máte právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR).
• Jsou-li splněny zákonné předpoklady, můžete požádat o odstranění nebo omezení zpracování (čl. 17 a 18 GDPR).
• Pokud souhlasíte se zpracováním nebo existuje smlouva ke zpracování dat a zpracování údajů se provádí pomocí automatizovaných postupů, můžete mít právo na přenositelnost dat (čl. 20 GDPR).
• Pokud jste se zpracováním souhlasili a zpracování je založeno na tomto souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů na základě souhlasu až do jeho odvolání.


Máte právo kdykoli protestovat proti zpracování vašich údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, pokud je zpracování založeno výhradně na čl. 6 odst. 1 písm. E nebo f GDPR (čl. 21 odst. 1 písm. 1 věta 1 GDPR).

 

Právo podat stížnost kontrolnímu orgánu


Nadále máte právo podat stížnost bavorskému státnímu pověřenci pro ochranu údajů. Můžete ho kontaktovat na následující adrese:


Poštovní adresa: PO Box 22 12 19, 80502 Mnichov
Adresa: Wagmüllerstraße 18, 80538 Mnichov
Telefon: +49 89 212672-0
Fax: +49 89 212672-50
E-mail: poststelle@datenschutz-bayern.de
Internet: www.datenschutz-bayern.de

Další informace o zpracování vašich údajů a vašich právech získáte na výše uvedených kontaktních údajích (na začátku části A).

Informace o webových stránkách

Technické použití


Náš webový server je provozován společností Freunde der guten Idee GmbH. Osobní údaje, které jste přenesli při návštěvě našich webových stránek, jsou proto zpracovány z našeho pověřění společností


Freunde der guten Idee GmbH
Stadtplatz 1
94078 Freyung
Tel: +49 8551 915300
E-mail: hallo@fdgi.de

Protokolování


Při přístupu na tyto nebo jiné webové stránky přenášíte data na náš webový server prostřednictvím internetového prohlížeče. Následující data se zaznamenávají během probíhajícího spojení pro komunikaci mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem:


• Datum a čas žádosti
• Název požadovaného souboru
• Stránka, ze které byl soubor požadován
• Stav přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen atd.)
• Použitý webový prohlížeč a operační systém
• Kompletní IP adresa žádajícího počítače
• Množství přenesených dat.


Na konci připojení jsou data anonymizována zkrácením IP adresy na úrovni domény, takže již není možné obnovit je v souvislosti s jednotlivými uživateli.

Aktivní komponenty

Používáme aktivní komponenty jako Javascript, Java applety nebo ovládací prvky Active-X. Tuto funkci můžete vypnout nastavením internetového prohlížeče.

Soubory cookie


Neukládáme a nepoužíváme cookies.

Integrace videí YouTube a sociálních pluginů


Při návštěvě našich webových stránek jsou prostřednictvím takzvaného řešení dvojitého kliknutí nabízeny další služby z YouTube a SocialPlugins (např. Twitter, Facebook a Google+). Při prvním přístupu na web nejsou provozovateli přenášena žádná data. Teprve až když uživatelé kliknou na (název internetové adresy) a tím dovolili příslušný postup přihlášení (Opt-In-proces), budou data (včetně adresy URL aktuální stránky a IP adresy uživatele) zaslána okamžitě a při každé následné návštěvě příslušnému provozovateli. Jako uživatel se můžete sami rozhodnout, zda souhlasíte s aktivací těchto nabídek a s přenosem dat. Uživatel může tento souhlas kdykoli odvolat a zabránit dalšímu přenosu dat provozovateli kliknutím na domovskou stránku (postup přihlašování/Opt-In-proces).


Integrace videí YouTube


Videa z externí videoplatformy YouTube jsou integrována na našem webu. Ve výchozím nastavení jsou vloženy pouze deaktivované obrázky kanálu YouTube, které nezavádějí automatické spojení se servery YouTube. To znamená, že operátor při přístupu na web neobdrží od uživatele žádná data. Můžete se sami rozhodnout, zda mají být videa YouTube aktivována. Souhlas s přenosem dat provozovateli požadovaných za tímto účelem (včetně internetové adresy aktuální stránky a IP adresy uživatele) dáte jen tehdy, když aktivujete video kliknutím na „Trvalá aktivace“. Abychom uložili nastavení požadované uživatelem, nastavíme soubor cookie, který uloží parametry. Při nastavování těchto souborů cookie však neukládáme žádné osobní údaje, obsahují pouze anonymizovaná data pro úpravu prohlížeče. Videa jsou pak aktivní a uživatel je může přehrát. Pokud si přejete deaktivovat automatické načítání videí YouTube, opět můžete zrušit zaškrtnutí pro souhlas pod symbolem ochrany dat. Tím se také aktualizuje nastavení souboru cookie. YouTube je nabídka od YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, dceřiné společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, Kalifornie 94043, USA. Další informace o účelu a rozsahu zpracování údajů (také mimo Evropskou unii a mimo USA) a informace o možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v prohlášení o ochraně údajů: policies.google.com/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje mimo jiné v USA, a proto se podřizuje EU-US Privacy Shield.


Informace o individuálním zpracování


Fotozáběry


V rámci naší práce v oblasti tisku a na veřejnosti jsou fotografie pořizovány na akcích a schůzkách, na kterých můžete být vidět. Můžete podat námitky proti jijch použití nebo publikování. Chcete-li podat námitku, použijte výše uvedené kontaktní údaje.
 
Analytické nástroje a reklama


Google Analytics


Tento web používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.


Google Analytics používá tzv. „Cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a uloženy na tomto serveru.

Anonymizace IP


Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP. To znamená, že společnost Google zkrátí vaši IP adresu v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru dříve, než bude odeslána do USA. Pouze ve výjimečných případech bude přenesena úplná IP adresa na server Google v USA a po té je tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytnutí dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.


Prohlížeč plugin


Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Google v shromažďování dat generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat společností Google stažením a nainstalováním pluginu prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Námitka proti shromažďování údajů


Google Analytics můžete zabránit ve shromažďování údajů kliknutím na následující odkaz. Je nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabraňuje shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivovat Google Analytics.


Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Google Analytics v prohlášení společnosti Google o ochraně dat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Zpracování objednávky


Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu na zpracování objednávek a při používání Google Analytics plně aplikujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.


Demografické charakteristiky v Google Analytics


Tato webová stránka používá funkci „demografické znaky“ Google Analytics. To umožňuje vytvářet protokoly, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z zájmově orientované reklamy od Googlu a návštěvnických údajů od poskytovatelů třetích stran. Tato data nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení reklam v účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je uvedeno v bodě

„Námitky proti shromažďování údajů“.


Doba ukládání dat


Data uložená na Googlu na úrovni uživatelů a událostí, která jsou propojena s cookies, uživatelskými ID (např. User ID) nebo reklamními ID (např. DoubleClick cookies, inzertní ID Android), budou po 14 měsících anonymizována nebo smazána. Podrobnosti naleznete na následujícím odkazu:

support.google.com/analytics/answer/7667196

 

Pluginy a nástroje


Vimeo


Naše webové stránky používají pluginy z video portálu Vimeo. Poskytovatelem je Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem Vimeo, naváže se připojení k serverům Vimeo. Server Vimeo je informován, které z našich stránek jste navštívili. Vimeo také získá vaši IP adresu. To platí také v případě, že nejste přihlášeni do Vimeo nebo nemáte účet Vimeo. Informace shromážděné společností Vimeo jsou přenášeny na server Vimeo v USA.


Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Vimeo, povolíte Vimeo přiřadit své chování při surfování přímo vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu Vimeo.


Vimeo je využíváno v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek.


Další informace o nakládání s uživatelskými daty naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Vimeo na adrese: https://vimeo.com/privacy.


OpenStreetMap


Používáme mapovou službu od OpenStreetMap (OSM). Poskytovatelem je Open Street Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Velká Británie.


Pokud navštívíte web, na kterém je integrován OpenStreetMap, A. Vaše IP adresa a další informace o vašem chování na tomto webu budou předány OSMF. Za tímto účelem může OpenStreetMap ukládat cookies do vašeho prohlížeče. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této webové stránky.


Vaše poloha může být také zaznamenána, pokud k tomu dáte souhlas v nastavení zařízení - např. na vašem mobilním telefonu. Poskytovatel této stránky nemá žádný vliv na tento přenos dat. Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně dat OpenStreetMap na následujícím odkazu: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.


OpenStreetMap se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné nalezení míst, která jsme na webu uvedli.

Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |