HISTORIE OKRESU FREYUNG-GRAFENAU

Jako u většiny středohorských oblastí jižního Německa začíná historie dnešního okresu Freyung-Grafenau jeho osidlováním ve středověku. Naproti tomu široce rozšířené mínění o osídlení Bavorského lesa již v době kamenné anebo pozdější keltské nelze zatím archelogicky doložit.

Nálezy pazourků a keramických střepů na mnoha místech sice svědčí o přítomnosti lidí v prehistorické době, ale pro průkazné dlouhodobé osídlení chybí doložitelné důkazy. Mnoho úlomků pazourků bylo totiž v době středověku použito společně s vápnem jako hnojivo na pole.  Množství nálezů kamenných a bronzových oštěpů („hromové klíny“) je dokladem pověry o jejich kouzelné moci, měly chránit před bleskem uložením na exponovaných místech v domech či stájích. Za tímto účelem je sem z daleka dopravovali podomní handlíři. Jisté je, že již dříve vedly Bavorským lesem obchodní cesty směrem do Čech. V raném středověku se po nich přepravovala hlavně sůl. Tyto tzv. Zlaté stezky patřily k významným obchodním cestám v oblasti jižního Německa.

POD PASOVSKÝM BISKUPSTVÍM

Do 11. století patřila oblast mezi Dunajem, Roklanem a Třístoličníkem tzv. Severní les králi. 1010 byla oblast určená k odlesnění východně od Ilzu darována říšskému pasovskému klášteru Niedenburg a na přelomu 13. století tak přešla do vlastnictví pasovských biskupů. Pasovští knížecí biskupové měli velký zájem  na zúrodnění této zřídka osídlené lesnaté oblasti a podporovali její mýcení a osidlování. Z této doby jsou i jména založených obcí, která končí německou příponou „-reut“ od něm. roden /mýtit. Hranice Bavorska se sousedícím Rakouskem a Čechami byly po staletí zdrojem sporů. Teprve za vlády knížete biskupa kardinála Leopolda Ernsta hraběte z Firmianu se podařilo v r. 1767 hranici s Čechy závazně stanovit. Tomuto knížeti biskupovi se podařilo vykoupit i zastavené rakouské panství se správním soudem v Jandelsbrunnu. Hlavním sídlem opatství byl městys Waldkirchen, který ležel na hlavním tahu „zlaté stezky“.

Hrady knížat biskupů Fürsteneck a Wolfstein, založené na ochranu územní hranice okolo roku 1200, byly ve 14.století sídlem knížecích správních soudů, pod něž spadal městys Perlesreut a Freyung. Svou zvláštní správní pozici měl jen Waldkirchen. Jako jediná obec regionu byl městys v letech 1460-1470 obehnán městskými hradbami. Zbytky hradeb jsou ještě dnes zřetelné.

Od roku 1806 bavorskými poddanými

Po sekularizaci v roce 1803 bylo biskupské knížecí panství Pasov zrušeno a oblast spadala pod velkovévodství Salzburg-Toskana. Poprvé od roku 1806 se stávají obyvatelé Wolfsteinského regionu bavorskými "poddanými".

Oblast západně od Ilzu, původně také království, byla od roku 1000 součástí formbacherského hrabství Windberg. Když rod Formbacherů kolem r.1180 vymřel, připadl hrabatům z Andechs-Meran, po nichž dostává v r. 1207 biskupské knížectví Pasov. Pasov rozdělil hrabství a daroval oblast horního toku ve stejném roce jako léno s hradem Bärnstein Halserům. Ti založili ještě ve 13. stol. městys Schönberg a přidělili jednotlivé statky a oblasti určené k mýcení vlastnímu služebnictvu. 1375 hrabata z Halsu vymřela. Hlavním dědicem byl lankrabě Johann z Leuchtenbergu, který „v Asang“, při nebezpečí požáru založil městys Grafenau. Jeho zásluhou a přímluvou přidělil císař Karel IV. tomuto ještě mladému městysu 1376 královská práva. 1396 založil Leuchtenbergerům klášter Sankt Oswald. Ten ležel později na obchodní cestě zvané „Gulden Strass“, která vedla nejprve z Pasova-Hals, později z Vilshofenu přes Grafenau do Západních Čech. 1417 prodali Leuchtenbergerové jejich úřady Ranfels a Bärnstein spolu s městem Grafenau a městysem Schönbergem pánům z Ortenburgeru, od kterých je pak v r. 1438 získali bavorští vévodové. Ti přidělili panství Grafenau jejich úřadu ve Straubingu a dosadili na hrady Bärnstein a Dießenstein správní soudce.

Od Krajského úřadu k okresu

Do 20.století se skládal nynější okres Freyung-Grafenau ze dvou okresů Wolfstein a Grafenau. Snahy zjednodušit veřejnou správu okresů dolního Bavorského lesa byly již za dob, kdy se okresy jmenovaly "královské okresní soudy" respektive (od roku 1862 do 1938) „Krajské úřady“. V roce 1959 bylo poprvé diskutováno o spojení okresů Grafenau a Wolfstein. O deset let později započalo plánování nové komunální struktury v Bavorsku. Se souhlasem okresní rady  disponovala bavorská státní vláda právním nařízením z 27. prosince 1971 o spojení okresů Grafenau a Wolfstein od 1. července 1972. 11. června 1972 zvolilo obyvatelstvo 50 nových okresních členů rady, stejně jako dosavadního okresního radu starého okresu Wolfstein, Franze Schumertla, novým okresním radou. 27. října 1972 rozhodl okresní rada nového okresu na 3. veřejné schůzi v Grafenau 33 hlasy ku 15 hlasům o novém jméně okresu Freyung-Grafenau, navrženém CSU-frakcí. Sídlem okresní správy bylo současně zvoleno město Freyung dosavadní sídlo okresní správy Wolfstein.

Obyvatelé Wolfsteinské oblasti a oblasti Grafenau žili po staletí teritoriálně a historicky odděleně.  Tento lid měl ještě dlouho v povědomí starou hranici mezi obyvateli biskupství a Bavory. Spojovala je velká láska k horské přírodě a práci, která se zabývala zemědělstvím, chovem dobytka a prací v lese. Od 15. stol. bylo využíváno přírodního bohatství k práci ve sklářských hutích, plánovaného využití a plavby dřeva (od 18. století) a také zpracování a opracování dřeva. V 19. století byly konečně vybudovány i železnice a silnice do těchto horských oblastí, propojily je s "okolním světem" a umožnily rozumnou míru industrializace.

Již v polovině 19. století objevili Bavorský les první turisté. Ale cestovní ruch v okresech Wolfstein a Grafenau se začal rozvíjet teprve se založením Národního parku Bavorský les v roce 1970. Ten se dnes řadí k nejdůležitějším hospodářským odvětvím regionu. Až do konce 90. let 20.století v období studené války byla tato oblast vytlačena na okraj Evropy, od pádu Železné opony leží opět uprostřed Evropy.

Téměř 50 let okresu Freyung-Grafenau - vývoj ve středu Evropy

Okres Freyung-Grafenau se mohl v roce 2017 ohlédnout za obdobím 45 let své existence. Není to žádné klasické datum jubileí a velkých oslav, ale přece jen příležitost ukázat, kde se dnes okres nachází a jak chce v budoucnu plnit svůj úkol.

Dnešní okres vznikl v roce 1972 ze dvou samostatných okresů Grafenau a Wolfstein v návaznosti na územněsprávní reformu v Bavorsku. Oblast okresu Wolfstein spadala do roku 1803 pod panství Pasova, oproti tomu Grafenau kurfiřství Bavorska. Této podstatné a hluboké reformě ve struktuře, jakou je sloučení dvou okresů předcházejí vždy živé diskuze a angažovaná obhajoba místních zájmů. Proto mělo toto sloučení obou historicky odlišně vzniklých okresů pro "zakládajícího" okresního radu Franze Schumertla nejvyšší prioritu. Úkol, který je možný zvládnout jen pomalými kroky a vyžadující velký cit. Přes všechny výhrady v politických táborech se okresní rada, vedoucí politických stran a členové okresního zastupitelstva snažili o co nejlepší výsledek pro nově vzniklý okres. Nově vzniklý okres byla "svatba" z nutnosti a z rozumu.  Aby bylo možné dosáhnout kvalitního a trvalého vztahu, záleželo vše na obyvatelích a politicky zodpovědných osobách. Teprve po dlouhé době vzniklo společné povědomí o sounáležitosti, která je bezpodmínečně nutná k dalšímu úspěšnému vývoji okresu.

Dnes žije ve 25 městech, městysech a obcích okresu kolem 78.000 obyvatel. Díky píli, angažovanosti a úspěšné práci všech institucí, spolků a svazů vykazuje okres úspěšnou bilanci své politické struktury, kterou je možné dále prezentovat a považovat ji za solidní základ plynulého a trvalého vývoje. Okres Freyung-Grafenau je nejvýchodnějším okresem Svobodného státu Bavorsko. Skrze studenou válku a hermeticky uzavřené hranice byl "vytlačen" na nejzazší okraj Evropy. Situace se však změnila s pádem Železné opony. Okres se opět ocitl ve středu Evropy. Od vstupu Čech do Evropské unie v roce 2004 a odbouráním hraničních kontrol úměrně vzrostla i hospodářská propojenost se sousední zemí.

Moderní zařízení a provozy služeb

Pro své obyvatele má okres k dispozici moderní zařízení a podniky poskytující služby. Centrální význam pro zdravotní zabezpečení obyvatel okresu mají staniční a ambulatní zařízení komunálních zřizovatelů ve Freyungu, Grafenau a Waldkirchenu. Odpovídající a pro pacienty lehce dostupnou základní péči zajišťují výborně vybavené nemocnice v Grafenau a ve Freyungu stejně jako ambulantí zdravotní středisko ve Waldkirchenu.

Nemocnice okresu Freyung-Grafenau byly vždy, co se týče odborného personálu a technického vybavení, na vysoké úrovni. Změny v oblasti zdravotnictví si vyžádaly změnu a přizbůsobení novým úkolům, jakými jsou neustále měnící se finanční a dotační kritéria. V lednu 2000 následovala přeměna tří tehdejších okresních nemocnic (Grafenau, Waldkirchen a Freyung) na Kliniky - všeobecně prospěšnou s.r.o.. V roce 2015 bylo založeno lékařské středisko Am Goldenen Steig. Na konci roku 2018 se lůžkové části přesunuly z Waldkirchenu do nemocnice ve Freyungu. V té době vznikly v okrese, co se týče zdravotní péče, tři důležité pilíře: dvě nemocnice Freyung a Grafenau pro hospitalizaci a ambulantní zdravotní středisko ve městě Waldkirchen.

Vynikajícími vzdělávacími a školicími zařízeními jsou nejenom zvláštní školy, pokračující odborné školy druhého stupně, gymnázia a učiliště, včetně centrálního bavorského školicího zařízení pro pokrývače, ale také škola pro správu a management hotelů a cestovního ruchu a odborné školy péče o seniory, sociální a ošetřovatelské péče a fyzioterapie. Komplexní nabídku služeb zajišťují další okresní zařízení, jako jsou dva kryté bazény, Okresní knihovna, Mediální centrum pro školy a vzdělávání ve Freyungu, Okresní mládežnický svaz a kulturní a vzdělávací středisko (Volkshochschule).


Hospodářský vývoj okresu Freyung-Grafenau, původně nejchudšího regionu s až 40% zimní nezaměstnaností, se v posledních čtyřech desetiletích úplně změnil. V roce 1972 bylo v okrese přes 3 600 dálkově dojíždějících. Od té doby bylo lokálně vytvořeno tisíce nových pracovních míst. Dnes je region domovem high-tech společností, které nabízejí svým zaměstnancům trvalá a jistá pracovní místa. Průmyslová rozmanitost je klíčem k hospodářskému úspěchu. Proto je základem naší hospodářské oblasti široké spektrum středně velkých podniků průmyslu, řemesel, obchodu a služeb. Provozy na zpracování plastů, elektrotechnika, kovovýroba a konstrukce vozidel významně přispívají k rozmanité nabídce zejména malých a středně velkých podniků.

Okres po mnoho let spadal převážně do oblasti podpory C regionálního financování. Takto mohly být za posledních deset let  podpořeny investice ve výši 360 milionů EUR. Dotacemi ve výši 64,5 milionu EUR vzniklo 1360 nových pracovních míst a přibližně 7 200 bylo dlouhodobě zajištěno.

Spolupráce s Technickou vysokou školou v Degendorfu

Město Freyung je od roku 2009 univerzitním sídlem. Technologický campus ve Freyungu, je výzkumné zařízení THD - Technické vysoké školy v Deggendorfu, které se zde v krátké době etablovalo. Aplikačně orientovaný výzkum zde vytváří obchodovatelné produkty, procesy a služby. Technologický campus spolupracuje s obchodními hospodářskými partnery a podniky. Další pobočkou Technické vysoké školy Deggendorf je uživatelské technologické centrum Glass ve Spiegelau. Výzkum v oblasti technologie horkého skla a technologie jasného lisování, vývoj procesů a sklářský průmysl zde příkladně spolupracují. Nejnovější pobočkou THD Campusu je areál v Grafenau. Technologický areál zde sdružuje know-how univerzity Deggendorf v oblasti nákupu, logistiky a řízení dodavatelského řetězce.

Energie a ochrana klimatu

Také v energetice jde okres Freyung-Grafenau velkým příkladem. Opatření na vlastních okresních zařízeních a objektech plynoucích z moderní ochrany klimatu jsou z velké části splněny. Příkladem toho jsou gymnázia a reálné školy, které byly zrekonstruovány v rámci tzv. Školního balíčku I. Tento projekt, iniciovaný bývalým okresním radou Alfonsem Urbanem, umožnil za příkladné podpory Svobodného státu Bavorsko generální rekonstrukci na všech lokalitách ve Freyungu a Grafenau, jakož i rozšíření Reálné školy a Gymnázia ve Freyungu. Kromě toho také došlo během funkčního období tehdejšího okresního rady Alexandra Muthmanna k vybudování fotovoltaických systémů na vlastních okresních budovách. To je ochrana klimatu, která se také vyplatí ekonomicky. Okres, stejně jako Kommunale Service GmbH Freyung-Grafenau jako investor, spoléhá na energii z obnovitelných surovin. Teplárny na biomasu ve Freyungu, Grafenau a Waldkirchenu poskytují školním centrům teplo šetrné k životnímu prostředí. Od roku 2007 existuje v obci Eppenschlag okresní fotovoltaický systém. 16 000 modulů na ploše čtyř hektarů může dodávat elektřinu přibližně 250 domácnostem. Od roku 2010 poskytuje okres energetické poradenství pro rodinné domy a v roce 2012 bylo v okrese založeno občanské sdružení pro obnovitelné zdroje energie. Toto jsou všechny příklady udržitelného a ekologicky orientovaného rozvoje okresu.

Významným podnětem pro hospodářský rozvoj našeho okresu byl pád „železné opony“. Mnoho podnikatelů těží z otevření hranice, předvídavě navázali kontakty a obchodní vztahy se sousedními východoevropskými zeměmi. Bývalá periferní lokalita tak získala v Evropě centrální polohu a tím značné výhody. Ty jsou však podmíněny plynulým rozvojem dopravního propojení. Klíčovou roli proto hraje další rozšiřování dopravní infrastruktury, zejména po vstupu ČR do EU. Tuto skutečnost během svého funkčního období rozpoznal již Franz Schumertl, bývalý okresní rada. Z jeho iniciativy byl v roce 1974 založen účelový svaz „Dálniční přivaděč“ s cílem rychle realizovat naléhavě potřebná transregionální dopravní spojení.

Rekreační destinace Freyung-Grafenau

Dobré dopravní spojení je také předpokladem pro pozitivní rozvoj cestovního ruchu. Dnes je cestovní ruch jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví našeho regionu. Okres je, pokud chcete, typicky bavorský. Národní park Bavorský les je naší největší turistickou zajímavostí. Četná zařízení národního parku nabízejí místním i našim hostům kromě relaxace v přírodě i příležitost získat informace o ekologii a regionu.

Je zde velká nabídka pro aktivní turisty, kromě stezky v korunách stromů a turistických stezek Goldsteig i rozsáhlá síť cyklistických stezek, golfových hřišť, upravovaných stezek a alpských sjezdovek. Turisté, rodiny, rekreační hosté, cyklisté - téměř všechny cílové skupiny najdou tu správnou nabídku v okrese Freyung-Grafenau. Od roku 1972 vyvíjel okres značné iniciativy v oblasti cestovního ruchu. Historická turistická stezka po stopách „Zlaté stezky“ a účelové sdružení „Centrum zimních sportů Mitterfirmiansreut-Philippsreut“ jsou dva vynikající okresní projekty.

Za hranice

V rámci interkomunální spolupráce je třeba zdůraznit založení EUREGIA v roce 1994 jako trilaterální, komunální společnosti v příhraničí Bavorska, Čech a Rakouska. Hlavním cílem „EUREGIO BAVORSKÝ LES – ŠUMAVA - SPODNÍ INN“ je podpora zahraniční komunální spolupráce. Takto se má oživit vše společné z historie, kultury a veřejného života. Činnost je inspirována evropskou myšlenkou a dobrým sousedstvím.

 

Založením Evropského regionu Dunaj - Vltava 30. července 2012 se posunul náš okres do středu Evropy. Nový Evropský region je trilaterální, politická, pracovní organizace sedmi regionů z Čech, Rakouska a Bavorska. Je chápána jako informační platforma, podpůrná a inspirační organizace k rozšíření a prohloubení stávajících forem spolupráce. Díky své geografické poloze na společné hranici s Čechami a Rakouskem zaujímá okres Freyung - Grafenau zvláštní pozici. To nyní znamená dále zintenzivňovat kooperaci se sousedními regiony v oblasti politiky, veřejné správy, vzdělání a hospodářství.

Stručně řečeno zjišťujeme, že okres Freyung-Grafenau i přes svou krátkou historii, dokládá velmi úspěšnou a pozitivní bilanci. Ta je solidním základem pro trvalý rozvoj okresu. Na jedné straně to znamená udržet, co jsme společně vybudovali a na straně druhé, dát nové impulsy a tím mladým lidem poskytnout do budoucna novou perspektivu v našem regionu.

Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |